BPO AUDIT TAX

Adatbiztonsági nyilatkozat

BPO AUDIT TAX adatbiztonsági nyilatkozat

A BPO AUDIT, BPO TAX, BPO Kft. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA
 

2018. májusi aktualizált verzió

I. A Szabályzat célja

Jelen nyilatkozatban a BPO Gazdasági Fejlesztő és Tanácsadó Kft., a BPO-AUDIT Könyvvizsgáló és Vezetési Tanácsadó Kft., valamint a BPO-TAX Adó és Könyvviteli Szolgáltató Kft.: 1146 Budapest Zichy Géza utca 5. (továbbiakban: BPO) az általuk közösen üzemeltetett http://www.mgi-bpo.hu oldalon keresztül gyűjtött felhasználói adatok védelmére vonatkozó feltételeit rögzíti.

Jelen szabályok kialakításakor a BPO különös tekintettel vette figyelembe az alábbi jogszabályokat:

  • a 2011.  évi  CXII.  törvény  az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az információszabadságról  („Infotv.”),
  • a 1995.  évi  CXIX.  törvény  a  kutatás  és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
  • az 1998. évi  VI.  törvény  az  egyének  védelméről  a  személyes  adatok  gépi  feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről
  • a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről  és  egyes  korlátairól rendelkezéseit
     

II. A BPO adatvédelmi nyilvántartási azonosítója:

NAIH-117824/2017
 

III. A kezelt személyes adatok köre

3.1 Hírlevél regisztráció
Az Adatkezelés során a Felhasználó döntése alapján a Társaság az alábbi adatokat kezeli a regisztrációkor: Felhasználó által a regisztrációkor megadott név, e-mail cím. A regisztráció és az adatkezelés a MailChimp® rendszerén keresztül történik.

3.2 Ajánlatkérés
A Társaság szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat a Társaság az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

3.3 Állásjelentkezés
Állásokra történő jelentkezéskor a BPO az elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az érintettek hozzájárulása alapján, az érintett által választott ideig és kizárólag célhoz kötötten használja fel. Bővebben >>


IV. A Társaság által kezelt további adatok köre

4.1
A Társaság a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználó élmény növelése érdekében. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.
Bővebben >>
 

V. Az Adatkezelés jogalapja, célja és módja

5.1
Az Adatkezelésre a Társaság Felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt személyes adataik, illetve a róluk generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek.
5.2
Az Adatkezelés célja a BPO internetes oldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, toborzás - állásjelentkezés, statisztikakészítés, marketing célú adatgyűjtés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Felhasználók jogainak védelme.
Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Jelen Szabályzatban meghatározott Adatkezelők közötti adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag jogszabályon alapuló hatósági intézkedés alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
5.3
Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
 

VI. A Társaság által alkalmazott adatvédelmi irányelvek

6.1
A Társaság szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat a Társaság az érintettek hozzájárulása alapján és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

6.2
A Társaság, mint Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat az Infotv. rendelkezéseinek, a fenti 5.1 pontban hivatkozott jogszabályoknak és jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat a jelen Szabályzatban meghatározott Adatkezelőkön kívül harmadik félnek át nem adja.

6.3
A Felhasználót tájékoztatni kell az Adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az Adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező Adatkezelésről - továbbítással vagy összekapcsolással történő adatfelvételről.

6.4
Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Társaság az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

6.5
A Társaság, mint Adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által előírt korlátozásokat minden esetben betartja.

6.6
A Társaság kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ezirányú kötelezettségeinek teljesítésére.
 

VII. Az Adatkezelés időtartama

7.1.
A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a szolgáltatásról - az adott felhasználói névvel - le nem iratkozik, és egyúttal kéri az adatok törlését. Ez esetben az adat a jelen Szabályzatban meghatározott összes Adatkezelőnél törlődik.
 

VIII. Rendelkezés személyes adatokkal

8.1
A Társaság hírlevelei az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le.

8.2
Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

8.3
Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók a Társaságtól, mint Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes - ajánlott levélben, illetve az info@mgi-bpo.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. A levélben küldött tájékoztatás kérést a Társaság akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatás kérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

8.4
Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre az Adatkezelő a kézhezvételtől számított 15 munkanapon belül köteles válaszolni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.


IX. Külső szolgáltatók

9.1
A Társaság egyes szolgáltatásainak igénybevétele során regisztrációt könnyítő külső szolgáltatókkal is együttműködhet. (pl. Google Inc., a továbbiakban: „Külső szolgáltató”) A Külső szolgáltatók rendszereiben az ott megadott adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi irányelvei az irányadók.

9.2
Az egyes szolgáltatások keretében elérhetővé tett és a különböző közösségi oldalakon megosztott tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő Külső szolgáltató minősül a Személyes adatok kezelőjének, tevékenységére saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadó. Ilyen külső közvetítő szolgáltatások például: Google.

9.3
A Társaság a szolgáltatás üzemeltetéséhez kapcsolódóan egyes, a Felhasználó által megadott adatokat átadhat Külső szolgáltató részére, azonban az átadott adatokat a Külső szolgáltató kizárólag a jelen Szabályzatban meghatározott célra használhatja fel.


X. Adattovábbítás lehetősége

10.1
Amennyiben a Társaság az oldalain található tartalomszolgáltatás és/vagytárhelyszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt adatokat, ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül hiánytalanul átadhatja további kezelésre. Ezen Adattovábbítás a jelen Szabályzat mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe a Felhasználót nem hozhatja.

XI. Az Adatkezelési Szabályzat módosítása

11.1
A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

XII. Jogérvényesítési lehetőségek

12.1
Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, illetve ha úgy tapasztalja, hogy sérültek jogai, forduljon az Adatkezelő munkatársaihoz
Cím: 1146 Budapest, Zichy Géza u. 5.
Email: info@mgi-bpo.hu
Telefon: +36 1 422 1339

12.2
A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv., valamint az 2013. évi V.  tv.  (Ptk.) alapján bíróság  előtt  gyakorolhatja,  továbbá  bármilyen Személyes  adattal  kapcsolatos  kérdésben  kérheti  a  Nemzeti  Adatvédelmi  és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.).


Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálhatja, hogyan gondoskodunk adatai védelméről. Kérjük, olvassa el Süti Szabályzatunkat!